(1)
Shivji, I. G. 2 - Is Marxist Method Political Economy?. CB 2022, 15-17.