(1)
Godwin R. Murunga. 5 - The Kenya General Elections: Troubling Political Propaganda in an Intellectual Garb. CB 2009, 16-22.